يکشنبه, 26 خرداد 1398
مساحت بافت فرسوده باغستان

مساحت بافت فرسوده شهر باغستان

باغستان ( مركز )                      S= 19.66 hec 

نصيرآباد                                 S= 74.00 hec 

سعيدآباد                                  S= 50.80 hec 

باباسلمان                                 S= 23.40 hec 

 جمع كــل                                 S= 167.86 hec 

 


مشخصات بافت فرسوده شهر باغستان

مساحت شهر: 965.20

جمعيت براساس آمار سال 85: 52463

مساحت بافت فرسوده (مصوب) هکتار: 126.40

نسبت مساحت بافت فرسوده به سطح كل محدوده: 13.10V5.2.0.0